Inspektor
Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy SG
Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca w systemie jednozmianowym - 8 godz.;
- obsługa interesanta zewnętrznego;
- obsługa urządzeń biurowych;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku, w którym brak windy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, podłóg antypoślizgowych oraz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • archiwizowanie teczek akt osobowych funkcjonariuszy zwolnionych ze służby celem przekazania do Archiwum SG;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych, meldunków, analiz itp.;
 • redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • List motywacyjny lub podanie (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność o ile kandydat / kandydatka takie posiada.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy - inspektor, Wydział Kadr i Szkolenia, nr ogłoszenia 65795"http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/161862/Zalaczniknr9oswiadczenia-stanowiskakorpususluzbycywilnej.pdf

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 781,75 zł brutto + dodatek stażowy.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy prowadzony w Urzędzie lub zdalnie, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 714 51 34.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Białystok
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna