Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej oraz obsługi magazynu dowodów rzeczowych
w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Białołęka

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- w budynku nie znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych,
 • wykonywanie czynności związanych z obiegiem korespondencji poprzez przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie rozdzielanie korespondencji,
 • sprawdzanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów Wydziału oraz sporządzanie wykazów spraw nie załatwionych przez policjantów,
 • przyjmowanie akt ostatecznie zakończonych, kompletowanie, przechowywanie oraz sporządzanie spisu akt według odpowiedniej kategorii,
 • sporządzanie protokołów brakowania akt wytworzonych w ramach Wydziału i prowadzenie rejestru brakowania,
 • przyjmowanie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych,
 • wydawanie dowodów rzeczowych osobie uprawnionej w oparciu o przedkładane zarządzenie Sądu, Prokuratury,
 • występowanie do Sądu, Prokuratury o wydanie stosownych postanowień w sprawie dowodów rzeczowych oraz przekazywanie i likwidacja dowodów rzeczowych stosownie do uzyskanych postanowień Sądu i Prokuratury

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczony klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2019 r. poz. 742
 • organizacja pracy własnej
 • komunikatywność
 • terminowość, rzetelność, skrupulatność
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI może nastąpić
po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ PODPISANE WŁASNORĘCZNIE.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 60-382-40

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna