Inspektor
Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa
oddział orzecznictwa

Warunki pracy

Praca biurowa związana z wyjazdami na kontrole (miasto Biłgoraj i powiat biłgorajski) , w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, praca na wysokości związana ze stresem oraz kierowanie pojazdem służbowym . Praca poza siedzibą urzędu-wyjazdy na kontrole.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • · przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, pism oraz wykonywanie innych czynności w ramach postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • · prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu przepisów ustawy prawo budowlane dotyczących obiektów budowlanych
 • · uczestnictwo w tematycznych akcjach kontrolnych
 • · udzielanie informacji interesantom i kierowanie do właściwych komórek
 • · prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • · uczestnictwo w czynnościach kontrolnych w terenie w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • · prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności niepieniężnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego lub organach administracji architektoniczno-budowlanej
 • · umiejętność obsługi komputera
 • · znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo budowlane
 • · zdolność analitycznego myślenia
 • · komunikatywność
 • · odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • · korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej . Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 686 70 93. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie pinbbilgoraj.nbip.pl Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Biłgoraj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna