Inspektor
Swarzędz
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wprowadzania informacji do policyjnych baz danych
w Komisariacie Policji w Swarzędzu KMP w Poznaniu ul. Grudzińskiego 30 a 62-020 Swarzędz

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze, praca z dokumentacją archiwalną i dowodami rzeczowymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie, modyfikowanie oraz dokonywanie sprawdzeń w policyjnej bazie danych informacji o zdarzeniach, osobach i rzeczach,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdzielanie, rozliczanie poczty wpływającej i wychodzącej,
 • ewidencjonowanie w aplikacji rejestru śledztw i dochodzeń, odmów, spraw zawieszonych i czynności sprawdzających,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi tj. prokuraturami, sądami do których przekazywane są postępowania przygotowawcze oraz dowody rzeczowe,
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych oraz ewidencjonowanie ich w odpowiednich rejestrach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli " tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli " tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy w związku z udziałem w naborze na stanowisko ………………….. , nr ogłoszenia …………….... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. (z własnoręcznym podpisem)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,2982 = 2488,57 zł brutto + dodatek stażowy max. 20% brutto.
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji.
Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.
Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 061 84 157 22
Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Swarzędz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna