Inspektor
Żagań
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
Oddział w Żaganiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
• kontakt ze środkami ochrony roślin;
• praca w terenie;
• zmienne warunki atmosferyczne;
• prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne pracy:
Biuro Oddziału WI znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w kierunku występowania organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania w celu określenia ich zdrowotności.
 • Prowadzenie obserwacji i rejestracji organizmów szkodliwych niekwaratannowych w celu oceny szkodliwości oraz sygnalizacja terminów i metod zwalczania w celu ograniczenia strat gospodarczych.
 • Wykonywanie kontroli u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w celu nadzoru nad zdrowotnością produkcji oraz prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Kontrolowanie wykonania obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi w zakresie zwalczania organizmów kwaratannowych w celu zapewnienia skuteczności podjętych działań dotyczących ich zwalczania tj. ograniczenia rozprzestrzeniania się.
 • Prowadzenie kontroli obrotu oraz przemieszczania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu sprawdzenia prawidłowego oznakowania w/w towarów oraz zdrowotności.
 • Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych w celu określenia ich stanu fitosanitarnego. Dokonywanie oceny makroskopowej materiału roślinnego w pracowni laboratoryjnej jednostki organizacyjnej.
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych.
 • Przeprowadzenie kontroli fitosanitarnych towarów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich, wystawianie świadectw fitosanitarnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie;
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
• oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Żagań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna