Inspektor
Chełm
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki transportowej
Zespół Rozliczeniowo-Ewidencyjny Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, praca samodzielna, praca w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 – 15.30. Kontakty zewnętrzne z dostawcami i kontrahentami. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp wyłącznie przez klatkę schodową. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie ma możliwości przeniesienia kancelarii na niższe partie budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie protokołów przyjęcia do magazynu części zamiennych oraz sporządzanie i księgowanie dokumentów rozchodowych
 • Wystawianie, opisywanie, księgowanie faktur, wskazywanie pozycji wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, wprowadzanie poleceń przelewów do programu FORTECH, klasyfikowanie wydatków zgodnie z realizacją działań w układzie budżetu zadaniowego oraz uzgadnianie realizacji budżetu zadaniowego z Pionem Głównego Księgowego
 • Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu
 • Ujmowanie w książce kontowej faktur wg. pozycji budżetowych, comiesięczne uzgadnianie wydatków z Pionem Głównego Księgowego
 • Wystawienie not korygujących błędy w fakturach oraz zgłaszanie kontrahentom konieczności wystawiania faktury korygującej
 • Sporządzanie zestawień dokumentów przychodowych i rozchodowych materiałów oraz pozostałych środków trwałych
 • Przygotowywanie ewidencji materiałowej oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem systemu komputerowego
 • Przygotowywanie danych o stanie zapasów magazynowych i wykorzystaniu środków finansowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG z dnia 31.10.2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014r. poz. 120 z poźn. zm.) – tylko w zakresie Działu I i II
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych i księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki materiałowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2250,- zł.
Planowana data zatrudnienia: 15.03.2019 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-53-39.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna