Inspektor
Limanowa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wieloosobowe stanowisko ds. egzekucji

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Biurowy charakter pracy wymagał będzie również udziału w wizjach lokalnych na terenie powiatu limanowskiego. Miejsce pracy mieści się na I piętrze. Miejsce nie jest wyposażone w windę. Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to: urządzenia pomiarowe, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu KPA i PB
 • gromadzenie materiału dowodowego w prowadzonych sprawach
 • działalność inspekcyjno - kontrolna w terenie oraz sporządzanie protokołów i szkiców z tych czynności
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z PB
 • redagowanie pism w prowadzonych sprawach oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA i PB
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego stażu pracy w w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania nadzoru budowlanego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i prawa budowlanego oraz przepisów związanych i aktów wykonawczych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budownictwo ogólne, architektura, inżynieria środowiska, prawo, administracja publiczna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 16
  34-600 Limanowa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu oferty do urzędu lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Limanowej. Oferty kandydatów którzy nie spełnili wymagań formalnych w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 3375685.
Wysokość wynagrodzenia zostanie przedstawiona w takcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Inspektor
Limanowa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna