Inspektor
Białystok
Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko - biurowej
w Zespole Prezydialnym Komisariatu Policji I w Białymstoku

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Do budynku prowadzą schody w związku z czym występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie korespondencji funkcjonariuszom komisariatu oraz prowadzenie rejestrów pomocniczych /skorowidz pokrzywdzonych, podejrzanych, danych osobopoznawczych, akt i innych dokumentów/ w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • prowadzenie elektronicznego rejestru śledztw i dochodzeń oraz elektronicznego rejestru czynności sprawdzających celem rejestracji spraw prowadzonych w Komisariacie,
 • - przygotowywanie i wysyłanie korespondencji, przyjmowanie falsyfikatów monet i banknotów z banków usytuowanych na terenie działania komisariatu w celu dostarczenia do innych jednostek i komórek organizacyjnych Policj,
 • udzielanie informacji interesantom, sporzadzanie dokumentów na polecenie Komendanta komisariatu w celu wsparcia bieżącej pracy Komendanta i pracowników,
 • prowadzenie archiwum podręcznego, przechowywanie akt do momentu złożenia ich do archiwum KMP w/m, celem umożliwienia korzystania funkcjonariuszom ze złożonych akt spraw
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy, terminów badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu umożliwienia sprawowania przez przełożonego nadzoru nad stanem obecności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • - znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową, ustawy o Policji
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Białymstoku
  ul. Bema 4
  15-369 Białystok

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Listy motywacyjne oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Imienne listy kandydatów/kandydatek, zakwalifikowanych na test pisemny (I etap naboru),
ze wskazanymi terminami zgłoszenia się na test pisemny zostaną zamieszczone na stronie internetowej KMP w Białymstoku, w BIP, w zakładce "wolne stanowiska pracy w SC". Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Przewidywana wysokość wynagrodzenia brutto 2250,00 zł (w skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie mnożnika służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz płatna wysługa lat – maksymalnie 20%)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (85) 670 33 12 lub (85) 670 26 61.

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna