Inspektor
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Stanowisko administracyjno-biurowe, zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Praca przy użyciu elektronarzędzi wytwarzających szkodliwe wibracje.
Kilka razy w tygodniu występują kontakty telefoniczne, e-mail, osobiste z przedstawicielami firm serwisującymi sprzęt podlegający gwarancji oraz po zakończeniu gwarancji. Kontakt z dostawcami części i modułów zamiennych. Rozeznania rynku w zakresie zakupu nowego sprzętu. Wysyłanie, przekazywanie sprzętu do naprawy do firm zewnętrznych.
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: wysiłek fizyczny podczas przenoszenia sprzętu teleinformatycznego, praca w terenie podczas pracy na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (w tym placówek W-MOSG) i Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz częste reprezentowanie urzędu podczas kontaktów zewnętrznych j.w.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące samodzielne serwisowanie (naprawa, wymiana materiałów eksploatacyjnych) urządzeń teleinformatycznych zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami eksploatacyjnymi celem zapewnienia ich prawidłowej, bezawaryjnej pracy. Samodzielne kontaktowanie się z dostawcami części zamiennych niezbędnych do dokonywania napraw oraz wycena kosztów naprawy i rozpoznawanie rynku,
 • bieżące konserwowanie i dokonywanie przeglądów sprzętu teleinformatycznego celem zapobiegania uszkodzeniom i zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej oraz jednostkach organizacyjnych będących na jego zaopatrzeniu,
 • klasyfikowanie sprzętu łączności i informatyki w zakresie przydatności do dalszej eksploatacji. Opracowywanie ekspertyz technicznych oraz kierowanie sprzętu będącego na gwarancji lub nie podlegającego naprawie w sekcji - do naprawy w serwisie zewnętrznym, a następnie przyjmowanie go z naprawy,
 • rozbudowywanie fizyczne oraz modernizowanie sieci LAN celem zapewnienia użytkownikom dostępu do zasobów i możliwości efektywnej pracy,
 • uczestniczenie w pracach komisji do przyjęcia sprzętu i materiałów do magazynu łączności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu elektrycznym lub elektronicznym lub telekomunikacyjnym lub informatycznym lub mechanicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w obszarze związanym z naprawami sprzętu teleinformatycznego lub serwisowaniem sprzętu teleinformatycznego lub 19 miesięcy w administracji.
 • znajomość obsługi i budowy urządzeń teleinformatycznych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • uprzejmość,
 • łatwość komunikowania się,
 • asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień energetycznych G1 do 1 kV,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień energetycznych G1 do 1 kV,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.961,00 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu – w kopercie). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Inspektor

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna