Inspektor
Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Praca wymaga szczególnej koncentracji przy weryfikacji dokumentów przed wprowadzeniem ich do systemu komputerowego. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne. Pomieszczenie biurowe w budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42, mieszczące się na I piętrze jest nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( brak wind, podjazdów), pracownik obsługuje komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi tj. drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa administracyjna i kancelaryjna sekretariatu Naczelnika WPiRD, m.in.:
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
 • przyjmowanie, otwieranie, dziennikowanie, rozdzielanie i rejestrowanie w systemie „IntraDok korespondencji jawnej wpływającej do WPiRD,
 • rozdzielanie i wydawanie poczty dla komórek organizacyjnych WPiRD,
 • przygotowywanie i wysyłanie poczty zwykłej oraz poczty do Sądu Rejonowego,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów dokumentów znajdujących się w sekretariacie WPiRD.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji jawnej w WPiRD.
 • Prowadzenie ewidencji przepisów służbowych jawnych, aktualizowanie, wypożyczanie oraz zapoznawanie z nimi policjantów WPiRD.
 • Prowadzenie okresowej inwentaryzacji spraw jawnych nie załatwionych i rozliczanie z nich pracowników.
 • Przygotowywanie i zdawanie do archiwum materiałów OZ.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich oraz wprowadzanie danych w tym zakresie do systemu SWOP .
 • Obsługa interesantów WPiRD na etapie wstępnym, rozpoznawanie problemów i kierowanie do właściwej komórki organizacyjnej.
 • Współpraca ze starszym referentem RRD w zakresie prac administracyjno-biurowych, w tym sporządzanie zaświadczeń i pism dotyczących zdarzeń drogowych.
 • Obsługa systemu ewidencji czasu pracy SWOP dla policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Obsługa komputera z biegłą znajomością programu: EXEL,KSIP, ERCDŚ, SESPOL, INTRADOKo
 • Komunikatywność, dokładność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
  ul. Mickiewicza 42
  34-200 Sucha Beskidzka
  (Sekretariat , pok. 100)
  W kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko inspektora KSC”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2.245,42 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Inspektor

Sucha Beskidzka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna