Informatyk
Piotrków Trybunalski
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk do spraw wsparcia użytkownika oraz administrowania systemami i infrastrukturą
w Dziale Bezpieczeństwa Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej,
• praca wymagająca wysiłku fizycznego np. przy przenoszeniu sprzętu informatycznego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
• częste kontakty osobiste i telefoniczne z pracownikami firm zewnętrznych, kontakty w ramach podpisanych umów serwisowych lub kontakty służące pozyskaniu koniecznych usług w przypadku awarii urządzeń nie objętych umowami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku sześciopiętrowym wyposażonym w windy, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• zakres realizowanych zadań wymaga incydentalnie pracy w nietypowych godzinach, w tym również w nocy,
• budynek wyposażony w pojazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w windy,
• w budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bezpośrednie wsparcie użytkowników usług informatycznych - obsługa linii wsparcia Centralnego Service Desk, w szczególności: realizacja zgłoszeń dotyczących niewłaściwego działania sprzętu i oprogramowania, problemów technicznych, nadawania uprawnień, instalacji stanowisk komputerowych, realizacja postulatów.
 • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi, w szczególności: utrzymywanie ciągłości działania, zapewnienie odpowiedniej wydajności systemów, instalowanie nowych wydań i poprawek, zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządzanie kopiami awaryjnymi systemów i baz danych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Administrowanie wyznaczonymi systemami centralnymi celem zapewnienia dostępu do niezbędnych zasobów informatycznych dla użytkowników.
 • Monitorowanie i utrzymywanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo – programowej, w szczególności: dbanie o sprawność techniczną sprzętu komputerowego, zgłaszanie sprzętu do serwisu, aktualizacja oprogramowania, systemów operacyjnych, zgłaszanie sprzętu jako zbędnego/do wymiany, ewidencjonowanie sprzętu komputerowego i licencji w systemie ewidencji magazynowej.
 • Udział w projektowaniu, budowie, testach i odbiorach systemów informatycznych realizowane lokalnie oraz na zlecenie Ministerstwa Finansów.
 • Wykonywanie zadań zleconych w zakresie przetwarzania baz danych utrzymywanych w jednostkach. W szczególności uruchamianie zleconych skryptów na bazach danych wymagających podwyższonych uprawnień.
 • Wdrażanie i realizowanie wytycznych, procedur i instrukcji przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów w celu zabezpieczenia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych.
 • Wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osób postronnych do sprzętu i oprogramowania oraz prowadzi profilaktykę antywirusową, w celu uniemożliwienia utraty lub ujawnienia informacji.
 • Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych oraz współpraca z pozostałymi pracownikami Wydziału w celu rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci, pracą systemów lub sprzętu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,
 • znajomość administrowania systemami operacyjnymi z rodziny MS Winows, w tym MS Windows Server, znajomość języków skryptowych, znajomość systemów bazodanowych, znajomość metod i narzędzi zabezpieczenia danych (backup, antywirus),
 • grzeczność i uprzejmość,
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki w administracji skarbowej,
 • wykształcenie: wyższe preferowane wyższe o profilu informatycznym, matematycznym lub technicznym,
 • znajomość oprogramowania Hyper-V,
 • wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 60780
  „Informatyk w Dziale Bezpieczeństwa Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.

Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.858,90 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:

Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-273, (42) 25-47-135.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Informatyk
Piotrków Trybunalski