Informatyk
Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i rozbudowa strony internetowej, strony intranetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz modułu extranetu Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • projektowanie i kodowanie pomocniczych aplikacji webowych;
 • tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających gromadzenie danych;
 • wyodrębnianie danych z baz systemów informatycznych na potrzeby sprawozdań statystycznych;
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej;
 • wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu komputerowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie informatyczne lub pokrewne, preferowane wyższe informatyczne
<br>lub pokrewne
 • dobra znajomość podstawowych technologii internetowych: HTML5, CSS3, SASS, JavaScript (ES5/ES6), SVG, JSON, XML, PHP (7.3);
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL) i języka zapytań SQL;
 • znajomość zasad tworzenia stron internetowych zgodnych z podejściem Responsive Web Design;
 • znajomość narzędzi do projektowania grafiki na potrzeby internetu i do druku;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel i Access);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość frameworka Angular;
 • znajomość zagadnień Systemu Informacji Oświatowej;
 • doświadczenie w pracy w administracji rządowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043, 1031,1032.Informatyk

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna