Informatyk
Złotoryja
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

Warunki pracy

- praca na 0,5 etatu w godzinach 7:15 - 15:15
- praca w siedzibie Inspektoratu
- praca biurowa przy komputerze
- budynek parterowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami i siecią komputerową Inspektoratu oraz ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
 • kontrola i konserwacja sprzętu komputerowego oraz bieżące usuwanie usterek i naprawa sprzętu
 • obsługa strony internetowej Inspektoratu
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw
 • nadawanie użytkownikom uprawnień do systemów informatycznych używanych przez Inspektorat
 • Szkolenie pracowników w zakresie aplikacji i systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 •  znajomość ustaw: Instrukcja Kancelaryjna, Ustawa o Służbie Cywilnej, Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 •  Umiejętność sprawnej obsługi komputerów i sieci komputerowych w zakresie użytkowanych systemów operacyjnych i programów biurowych
 •  Doświadczenie w pracy z dokumentacją i zagadnieniami informatycznymi koniecznymi do prawidłowej pracy systemów informatycznych
 •  Dobra znajomość ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (t.j. Dz.U. z 2016r, poz.922)
 •  Znajomość przepisów ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05.08.2010r. ( Dz.U.2010r, nr 182, poz. 1228)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego Staż pracy na podobnym stanowisku
<br>Wiedza specjalistyczna w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie wykonywanych zadań
 • komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12
  59-500 Złotoryja

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane( decyduje data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (e-mail, telefon). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76-87-83-315. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi z siedzibą w 59-500 Złotoryja, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12

Informatyk

Złotoryja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna