Informatyk
Starogard Gdański
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
administracyjna

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze komputera. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem informatycznym opartym na aktualnym systemie operacyjnym oraz systemami łączności i ochrony obiektów Inspektoratu
 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Starogardzie Gdańskim.
 • Instalacja i konfiguracja komputerów, drukarek i aktywnych urządzeń sieci komputerowej.
 • Instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 • Administrowanie i zarządzanie serwerem pocztowym.
 • Administrowanie systemem antywirusowym.
 • Stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym
 • Archiwizacja danych komputerowych
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego, sieciowego i użytkowego
 • Tworzenie oprogramowania przydatnego w pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starogardzie Gdańskim.
 • Pilotowanie wdrażania nowych rozwiązań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje: 602-371-664

Informatyk

Starogard Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna