Informatyk
Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,
- zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu,
- przyjazna atmosfera pracy,
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie i analizowanie zagrożenia oraz ryzyka w administrowanych systemach
 • monitorowanie i określanie potrzeby w zakresie wdrożenia i modernizacji administrowanych systemów oraz sprzętu teleinformatycznego
 • wykonywanie czynności serwisowych w administrowanych systemach
 • kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych zainstalowanych systemach informatycznych, w tym zabezpieczenie danych z nosników podlegających likwidaji
 • usuwanie nieprawidłowości oraz zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich
 • zarządzanie serwerem i oprogramowaniem serwerowym PIW Końskie
 • administrowanie i zarządzanie lokalną siecią teleinformatyczną oraz punktami dostępu do zewnętrznych sieci teleinformatycznych
 • administrowanie systemem archiwizacji danych oraz wykonywanie archiwizacji danych
 • odpowiedzialność za bieżącą politykę antywirusową i system zabezpieczeń w Powiatowym inspektoraci eWeterynarii w Końskich
 • administrowanie i zarządzanie systemem monitoringu (nadzór i administarcja systemem kamer)
 • realizacja polityki bezpieczeństwa firmy w zakresie informatycznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w kierunku informatycznym
 • praktyczna umiejetnośc administrowania siecią oraz systemem informatycznym
 • dobra znajomość systemów komputerowych PC, systemów operacyjnych, aplikacji poczty elektronicznej
 • biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office i Open Office
 • znajomośc i umiejetność obsługi programów graficznych
 • umiejętność zarządzania stroną internetową
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnien technicznych zwiazanych z infrastrukturą informatyczną
 • rzetelność
 • odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetywarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, a wprzypadku zatrudnienia - na potrzeby zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
  ul. Kielecka 5
  26-200 Końskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.07.2018r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
ul. Kielecka 5
26-200 Końskie
emeil: Aplikuj

Informatyk

Końskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna