Informatyk
Nowy Dwór Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
w Zespole Wspomagającym

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, bariery architektoniczne - budynek wielokondygnacyjny, brak podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich, brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie informatycznej obsługi Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim,
 • przeprowadzanie podstawowych napraw i konserwacji oraz dokonywanie konfiguracji sprzętu informatycznego,
 • wykonywanie czynności związanych z ustalaniem haseł, uzyskiwaniem uprawnień oraz kart dostępowych dla policjantów i pracowników jednostki,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych wykorzystywanych przez Policję, dokonywanie ich zabezpieczenia, analizy i weryfikacji,
 • pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych wykorzystywanych przez Policję,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu informatycznego, zabezpieczanie techniczne Komendy w sprzęt i materiały informatyczne,
 • odbieranie, wysyłanie i drukowanie poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze informatycznym
 • umiejętność obsługi komputera oraz dokonywania serwisu sprzętu informatycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze informatycznym w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 • znajomość obcojęzycznej terminologii wykorzystywanej w zagadnieniach informatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość komunikowania się, samodzielność i inicjatywa, dobra organizacja pracy, asertywność, umiejętność negocjacji, umiejętność argumentowania i planowania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.910 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat. Dokumenty prosimy przekazywać osobiście lub przesyłać pod adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański z dopiskiem "oferta zatrudnienia". Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowane telefonicznie o terminach poszczególnych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informatyk

Nowy Dwór Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna