Informatyk
Toruń
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk do spraw obsługi użytkowników i wsparcia informatycznego
w Pierwszym Dziale Informatyki

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.642,19 zł brutto,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• rewelacyjna lokalizacja w centrum Torunia,
• pokój śniadaniowy w miejscu pracy,
• bezpieczne miejsce na rowery,
• godziny pracy ustalane harmonogramami: 7.00–15.00, 8.00–16.00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowo-administracyjna,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
• praca wymagająca wysiłku fizycznego związanego z transportem sprzętu informatycznego i urządzeń.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku III piętrowym,
• budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
• brak węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych
i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa zgłoszeń użytkowników eksploatowanych systemów,
 • zarządzanie infrastrukturą IT,
 • zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych,
 • określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych i teleinformatycznych KIS oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych centralnie i lokalnie,
 • dostarczanie usług informatycznych oraz zarządzanie ich eksploatacją,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • udział w projektach informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze it,
 • przeszkolenie w zakresie administrowania systemem Windows,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z tekstów technicznych,
 • znajomość technologii Microsoft Windows,
 • znajomość technologii i rozwiązań sieciowych,
 • znajomość systemów operacyjnych,
 • znajomość środowisk baz danych,
 • umiejętność diagnozowania i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • szybkość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania oprogramowaniem firmy Microsoft oraz 1 rok w obszarze zarządzania systemami z rodziny Linux/Unix,
<br>
 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • przeszkolenie w zakresie administrowania systemem Linux,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa danych i monitorowania systemów,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zagadnień audytu informatycznego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy sprawdzającej znajomość wymagań niezbędnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 10.

Informatyk

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna