Informatyk
Koło
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
w zespole do spraw administracyjnych

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
- praca w zespole,
- praca w terenie (powiat kolski),
- wyjazdy służbowe,
- wyjazdy szkoleniowe,
- samodzielne kierowanie samochodem służbowym,
- brak wysiłku fizycznego
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- brak wind i podjazdów,
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej inspektoratu w zakresie wyposażenia sprzętowego i oprogramowania.
 • Zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych.
 • Koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Nadzorowanie i konfiguracja serwera NAS.
 • Nadzorowanie i konfiguracja systemu wykrywania włamań UTM.
 • Doraźne usuwanie awarii programów i sprzętu elektronicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy.
 • Administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania tych urządzeń.
 • Bieżąca analiza mechanizmów zabezpieczeń sieci wewnętrznej i zewnętrznej oraz stały nadzór nad nimi.
 • Obsługa systemów informatycznych i baz danych dedykownych Inspekcji Weterynaryjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Znajomość konfiguracji środowiska wirtualizacji serwerów HYPER-V VMWARE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów komputerowych dedykowanych IW (np. Vet-LINK, Celab, e-klient).
 • Znajomość programów księgowych (np. Probit, Płatnik).
 • Prawo jazdy kategorii B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3. miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-63) 272-24-20 w godz. od 7:00 do 15:00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informatyk

Koło

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna