Informatyk
Gdynia
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk do spraw bezpieczeństwa i licencji
w Referacie Bezpieczeństwa i Licencji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
• praca administracyjno-biurowa,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek nie posiada barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy osobom niepełnosprawnym - dotyczy to parkingu samochodowego, wejścia do budynku, zapewnienia odpowiednich korytarzy, drzwi wejściowych do pomieszczeń i windy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie zabezpieczeń struktury teleinformatycznej.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie.
 • Zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym na poziomie regionu.
 • Efektywne zarządzanie oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami.
 • Udział w opracowywaniu i utrzymaniu standardów dotyczących oprogramowania.
 • Współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy prezentacji).
 • Łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze IT
 • studia podyplomowe kierunkowe np. informatyczne, bezpieczeństwa teleinformatyczne,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria pok. 104 I piętro
  Nabór nr 28823

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 3.372,91 zł do 3.560,30 zł
Należy podać numer ogłoszenia.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny i oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu
i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.

Informatyk

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna