Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Główny specjalista do spraw legislacji

ikona Warszawa
ikona Dodano: 06.08.2022
Aplikuj
Główny specjalista do spraw legislacji
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
w Wydziale Legislacyjnym w Departamencie Regulacji Cyfrowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Na stanowisku występują nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją oraz częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i koordynuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty aktów normatywnych, tj.: ustaw, rozporządzeń i zarządzeń z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • Koordynuje prowadzenie procesu legislacyjnego aktów normatywnych, w tym prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania tych projektów; bierze udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, jak również w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • Koordynuje prowadzenie procesu opiniowania projektów dokumentów rządowych o znacznym stopniu skomplikowania przygotowanych przez inne organy administracji rządowej, oraz uczestniczy w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: opracowuje projekty stanowisk ministra właściwego do spraw informatyzacji wobec tych projektów, koordynuje terminowość ich przygotowania, uczestniczy w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów
 • Opracowuje notatki na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowuje wystąpienia na forum Parlamentu dla członków kierownictwa oraz materiały informacyjne na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowuje notatki dla ministra właściwego do spraw informatyzacji na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów innych niż wymienione w zadaniu pierwszym pod względem zgodności z obowiązującym systemem prawa, a także projekty aktów prawnych o charakterze wewnętrznym
 • Opracowuje projektów stanowisk Rządu do poselskich, senackich i prezydenckich projektów ustaw oraz projekty odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej
 • Obsługuje edytor aktów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • 4 lata pracy w zakresie opracowywania aktów prawnych (wymagane w przypadku nieposiadania aplikacji legislacyjnej)
 • Aplikacja legislacyjna (w przypadku nieposiadania 4 lat pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych)
 • Znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa; zasad techniki prawodawczej; przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, negocjowanie, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.) - w przypadku nieposiadania aplikacji legislacyjnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie aplikacji legislacyjnej - w przypadku nieposiadania 4 lat pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  1. Wysyłając na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

  2. Składając osobiście:
  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

  3. Aplikując przez ePUAP lub na adres Aplikuj

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:103787, BKRZ.WRZK.2100.28.11.166.2022.AL

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.


Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:


-      własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub


-      podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Główny specjalista do spraw legislacji
ikonaWarszawa
Służba Cywilna