Główny specjalista
Kartuzy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

Komedant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw Organizacyjnych
w Sekcji ds. Organizacyjno - Kadrowych

Warunki pracy

• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym – praca
z dokumentami.
• Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
• Narzędzia pracy : kserokopiarka, niszczarka, skaner.
• Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
• Czas pracy – w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do
15.30.
• Oświetlenie naturalne/sztuczne.
• Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności
psychicznej w związku z częstymi kontaktami z pracownikami Komendy, jak
i petentami z zewnątrz.
• Brak podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Obsługa kancelaryjna i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP
 • • Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP.
 • • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zagadnień organizacyjno – kadrowych.
 • • Prowadzenie spraw organizacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowych w powiecie.
 • • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, doręczanie korespondencji na terenie miasta Kartuzy.
 • • Prowadzenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania oraz pieczęci i stempli Komendy Powiatowej PSP.
 • • Prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych oraz materiałów kontroli zewnętrznych.
 • • Ewidencjonowanie urlopów strażaków i pracowników cywilnych, prowadzenie kartotek.
 • • Sporządzanie upoważnień do prowadzenia służbowych pojazdów samochodowych PSP.
 • • Sporządzanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
 • • Prowadzenie spraw dot. kształcenia zawodowego strażaków.
 • • Sporządzanie wniosków o przyznawanie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy.
 • • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub sekretariacie
 • • Znajomość obowiązujących przepisów, takich jak : Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy,
 • • Biegła obsługa urządzeń biurowych,
 • • Znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
 • • Biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów), korzystanie z internetu i poczty elektronicznej,
 • • Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa,
 • • Umiejętność pracy w zespole,
 • • Umiejętność organizacji pracy, zdolności analityczne,
 • • Wysoka kultura osobista,
 • • Prawo jazdy kat „B”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację : „Potwierdzam za zgodność z oryginałem", datę i własnoręczny podpis.
 • Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie o formacie A4 z dopiskiem „Nabór POK” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • Po złożeniu dokumentów, kandydatowi zostaje nadany numer identyfikacyjny, wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego i podaje się do wiadomości kandydatowi.
 • W ofercie należy podać swoje dane, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 • Oferty, które wpłyną po terminie (o terminowości wpływu ofert decyduje data wpływu do KP PSP Kartuzy) lub uzupełnienie ich po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 694-44-22.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
  ul. 3-go Maja 16 a
  83-300 Kartuzy

  * sekretariat, w godz. 8.00 - 15.00 (I piętro) lub drogą pocztową.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie to : 3.100,00 brutto (w tym % wynikający z wysługi lat).
Proponowana data zatrudnienia : 1 maja 2019 r.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów :
* Analiza złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
* Test/sprawdzenie wiedzy z zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku,
znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, znajomość ustawy o PSP i o służbie cywilnej.
* Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie indywidualnie z kandydatami – punktowana
w skali 1-10 przez każdą z osób wchodzących w skład komisji rekrutacyjnej.
* Podjęcie decyzji przez Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach o nawiązaniu stosunku
pracy.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu będą dostępne na stronie internetowej : kppspkartuzy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP Kartuzy w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wszystkich aplikacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Nabór organizowany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.)

Główny specjalista

Kartuzy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna