Główny specjalista
Wrocław
Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek posiada dwie windy,
- drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac związanych z zapewnieniem realizacji wszystkich zagadnień związanych z administrowaniem systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi istniejącymi w Urzędzie oraz obsługą techniczną sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Urzędu
 • Koordynowanie pracy i czuwanie (w zakresie merytorycznym) nad wykonywaniem zadań przez zespół administratorów systemów operacyjnych i sieci
 • Koordynowanie pracy i czuwanie (w zakresie merytorycznym) nad wykonywaniem zadań przez zespół obsługi technicznej
 • Nadzorowanie (wspólnie z kierownikiem Wydziału) nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego w dyspozycji Wydziału Informatyki
 • Wykonywanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem właściwej ochrony danych w środowisku LAN oraz bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami GUS i US

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.

  Z dopiskiem - Oferta nr 1/1/2019

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem
o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.

Główny specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna