Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Główny specjalista

ikona Warszawa
ikona Dodano: 06.08.2022
Aplikuj
Główny specjalista
Warszawa
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw realizowania inwestycji na obszarze wskazanych apelacji
w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ma następujące zadania:
 • Uczestniczenie w planowaniu rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych poprzez: opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji, uzgadnianie koncepcji architektonicznych, udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznych, opiniowanie zmian do budżetu w zakresie realizowanych inwestycji,
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez: monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych,
 • Sporządzanie programu wizytacji i przeprowadzanie wizytacji w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych oraz przygotowywanie wniosków końcowych,
 • Dokonywanie oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji,
 • Sporządzanie opinii w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a mianowicie: zakupu, sprzedaży, najmów, przejęcia w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu,
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej,
 • Udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach,
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych będących we właściwości wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Zorientowanie na osiąganie celów, Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Pozytywne podejście do klienta, Otwartość na zmiany, Radzenie sobie z presją, Umiejętność współpracy, Myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych
 • uprawnienia budowlane, wykonawcze
 • znajomość zasad planowania, rozliczania inwestycji budowlanych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: Aplikuj (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, możesz także skorzystać z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.

Główny specjalista
ikonaWarszawa
Służba Cywilna