Główny specjalista
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
Wydział Administracyjno-Techniczny

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca,
- regularne wypłacanie wynagrodzenia,
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie, opracowywanie, koordynowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych,
 • Opracowywanie projektów dokumentów określających wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych w WIOŚ,
 • Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
 • Planowanie, organizowanie, przygotowywanie wymaganej dokumentacji i realizacja zaopatrzenia jednostki,
 • Zlecanie, w oparciu o zapotrzebowania zgłaszane przez poszczególne komórki organizacyjne, bieżących napraw, konserwacji oraz serwisu urządzeń, sprzętu itp.,
 • Przygotowywanie wniosków do funduszy i innych podmiotów dysponujących środkami finansowymi na dofinansowanie zadań statutowych realizowanych przez WIOŚ,
 • Opracowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej dotyczącej pozyskiwania, rozliczania i wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych z rezerw celowych, budżetu jednostki oraz pochodzących z innych źródeł,
 • Udział w opracowywaniu planów budżetowych jednostki i wydatkowania środków,
 • Przygotowywanie projektów umów i pism merytorycznych dotyczących realizowanych w Wydziale zadań,
 • Planowanie i organizowanie działań administracyjno-gospodarczych dotyczących prawidłowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego jednostki,
 • Udział w obsłudze modułu „Wyposażenie” programu komputerowego dotyczącego systemu finansowo-księgowego służącego do prowadzenia pełnej ewidencji składników rzeczowych majątku ruchomego oraz aktywów trwałych,
 • Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu ewentualnych niedociągnięć w zakresie p.poż. i bhp,
 • Współdziałanie w realizacji zadań z pracownikami innych komórek organizacyjnych WIOŚ,
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających ze stosunku pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dostępnie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność negocjowania i działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostce administracji publicznej
 • Znajomość podstaw KPA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenia o odbyciu kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem
kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Dodatkowych informacji w zakresie merytorycznym udziela Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, Pani Beata Kozłowska, tel.: 58 765 95 43, natomiast w sprawach organizacyjno-płacowych Główny Specjalista ds. Kadr, Szkolenia i Organizacji, Pani Iwona Hrynkiewicz, tel.: 58 765 95 54.
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r.
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293 w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html

Główny specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna