Główny specjalista
Lublin
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie koncepcji oraz redagowanie publikacji statystycznych, referatów prezentowanych na konferencjach i seminariach naukowych oraz artykułów i notatek przeznaczonych do publikacji w prasie lub mediach elektronicznych w celu prezentacji danych dotyczących sytuacji budownictwa w Polsce
 • Realizowanie prac metodologicznych w zakresie rachunków narodowych dla sekcji PKD „Budownictwo” oraz analizowanie wynikowych danych opracowanych w tym obszarze w celu dostarczenia informacji o rzeczywistej wartości produkcji globalnej, zużycia bezpośredniego i wartości dodanej brutto
 • Uczestnictwo w pracach grup zadaniowych i roboczych Eurostatu w celu realizacji zobowiązań statystyki publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Współtworzenie metodologi badań statystycznych statystyki publicznej z zakresu budownictwa w celu zapewnienia ich adekwatności do aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-społecznych i zmieniających się potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Uczestnictwo w projektowaniu założeń do budowy baz danych i tablic wynikowych – zestawiających wyniki badań z zakresu statystyki budownictwa w celu zapewnienia odbiorcom jak najwyższej jakości informacji statystycznej, prezentowanej w sposób przystępny i adekwatny do ich potrzeb

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze gromadzenia i przetwarzania danych, analizy zjawisk ekonomicznych, praca związana z przygotowywaniem raportów lub/i publikacji analitycznych
 • znajomość statystycznych metod analizy danych oraz umiejetność ich stosowania
 • zdolność myślenia analitycznego oraz syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność redagowania tekstów
 • rzetelność
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna i pisemna
 • dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office
 • znajomość pakietów statystycznych (SPSS i/lub Statistica, innych) w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w analizach
 • znajomość komputerowych narzędzi graficznych oraz narzędzi do wizualizacji danych
 • ogólna wiedza z dziedziny budownictwa – zwłaszcza znajomość prawa budowlanego
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • kreatywność
 • wystapienia publiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość jezyka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/04/2019”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod adresem internetowym lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - informacje ogólne - praca umieszczono pomocnicze formularze oświadczeń. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru drogą elektroniczną lub telefonicznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3500,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Główny specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna