Główny specjalista
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz opracowywanie i wdrażanie procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • identyfikowanie i prowadzenie we współpracy z Kierownikiem Oddziału Informatyki i Telekomunikacji cyklicznych analiz ryzyka systemów i sieci teleinformatycznych oraz przygotowywanie planów awaryjnych i ich testowanie,
 • opracowywanie i aktualizowanie procedur zapewniających informowanie Zespołu reagowania na incydenty komputerowe CSIRT GOV w zakresie wystąpienia incydentów lub poważnych incydentów komputerowych i zmian, w szczególności lokalizacji i danych kontaktowych,
 • zabezpieczanie obsługi systemów łączności telefonicznej i sieci teletechnicznej, faksowej, wideokonferencyjnej, infrastruktury teleinformatycznej i sieci teletechnicznej dla potrzeb Urzędu, w tym obsługa centrali telefonicznej Urzędu, obsługiwanie łączności specjalnej we współpracy z Policją i Ministerstwem Obrony Narodowej, taryfikowanie połączeń, ustalanie uprawnień i konfigurowanie portów abonenckich oraz rejestrowanie połączeń telefonicznych na rejestratorze opłat i przekazywanie wydruków na żądanie przełożonych,
 • nadzorowanie przestrzegania przyjętych zasad ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • rozpoznanie kierunków i tendencji rozwoju technik teleinformatycznych w aspekcie ich zastosowania w zakresie informatyzacji Urzędu, monitorowanie zmian w prawie w zakresie działania stanowiska, zarządzanie licencjami na oprogramowanie oraz wdrażanie programów informatyzacji, w szczególności projektowanie, tworzenie, modernizowanie systemów teleinformatycznych Urzędu z uwzględnieniem zasobów sieciowych, w tym zapewnianie odpowiedniego poziom ich bezpieczeństwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość przepisów Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • myślenie kreatywne, odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie teleinformatyki
 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność prezentacji,
 • asertywność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „tajne” lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
  Z dopiskiem: „główny specjalista ZBII V.4 – 1 etat”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Główny specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna