Główny specjalista
Zielona Góra
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
I Wydziale Oceny i Kontroli POPC w Departamencie Kontroli

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
praca w terenie;
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
zagrożenie korupcją.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie, w tym wydawanie opinii w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań projektów oraz zastosowania na danym obszarze konkretnej technologii;
 • wspieranie Instytucji Pośredniczącej POPC w kontroli dofinansowanych projektów w trakcie realizacji oraz kontroli trwałości, w tym w szczególności sprawdzanie zapewnienia dostępu do Internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych i efektywnego dostępu hurtowego dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • rozpatrywanie protestów wnioskodawców od wyników oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie;
 • opiniowanie wniosków beneficjentów dotyczących zmian w projektach, w szczególności w zakresie oceny wnioskowanych modyfikacji aspektów technicznych i ekonomicznych, związanych z zastosowanym rozwiązaniem technicznym;
 • wspieranie Instytucji Pośredniczącej POPC w zakresie monitorowania i nadzoru realizacji projektów, w szczególności w zakresie aspektów technicznych realizacji projektów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w sektorze telekomunikacyjnym
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo budowlane; Prawo cywilne, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość technologii telekomunikacyjnych, w szczególności technologii NGA oraz budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista - DK/WOK I/6”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4600,66 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,4) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- zadanie praktyczne dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Główny specjalista

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna