Główny specjalista
Kielce
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w biurze i w terenie,
- praca na stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
- budynek wyposażony jest w windę – klatka schodowa z szybem windowym oddzielona od pomieszczeń biurowych drzwiami z samozamykaczem,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie, sprawdzanie, weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie i konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Rozpatrywanie poprawności projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnianie projektów w różnych stadiach dokumentacji. Rozpatrywanie wniosków dotyczących organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • kontrolowanie oraz analizowanie stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg. Udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • koordynowanie planowania i realizowanie zadań programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie zarządzania ruchem,
 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpraca przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizacja procedur audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie i analiza bazy danych o wypadkach drogowych,
 • realizacja zadań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • prowadzenie i wykonywanie zadań związanych z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem – współpraca w tym zakresie z jednostką nadrzędną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub inżynierii ruchu drogowego lub transportu,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem i/lub zarządzania drogami i/lub budowy dróg i/lub projektowania dróg i/lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Word i Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej,
 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie kursów z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu oraz z zakresu audytu BRD.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia ukończenia kursów z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu oraz z zakresu audytu BRD.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy, w przypadku gdy warunki formalne spełni co najmniej 8 kandydatów,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 70% punktów a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924

Główny specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna