Główny specjalista
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw ustanawiania stref ochronnych ujęć wodnych oraz ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich
w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Warunki pracy

-praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
-stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
-stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustanawianie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej w drodze aktu prawa miejscowego wojewody
 • znoszenie w drodze aktu prawa miejscowego wojewody strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej
 • gromadzenie analiz ryzyka przedkładanych przez właścicieli ujęć wodnych realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich, w drodze aktu prawa miejscowego wojewody
 • uzgadnianie z Wodami Polskimi programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej oraz decyzji o zwrocie kosztów budowy urządzeń melioracyjnych
 • uzgadnianie z Wodami Polskimi projektu aktu prawa miejscowego ustanawiającego strefy ochrony
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów danych w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • uprawnienia hydrogeologa
 • znajomość Prawa wodnego oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarowania wodami
 • wykształcenie: wyższe techniczne przyrodnicze/gospodarki wodnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień hydrogeologa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 113 ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3 100 zł.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Oferty niekompletne lub zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów postępowania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 661.

Główny specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna