Główny specjalista
Szczecin
Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw inwestycji i remontów
w Wydziale Administracyjnym

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu na 4. piętrze oraz w terenie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacowanie wartości zamówienia (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót), sporządzanie innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień oraz uczestniczenie w organizacji i odbiorach wykonanych robót budowalnych.
 • Nadzór nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • Administrowanie budynkami Urzędu w zakresie przeglądów i oceny ich stanu technicznego.
 • Udział w ustalaniu potrzeb oraz opracowywaniu rocznego planu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji inwestycji, remontów i w administrowaniu budynkiem
 • znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718 VIII piętro
  z dopiskiem oferta nr 4/2019

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 459 77 03.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna