Główny specjalista
Warszawa
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
w Wydziale Analiz Makroekonomicznych i Prognoz w Departamencie Analiz Gospodarczych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy w roku,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1. Prowadzenie analiz i prognoz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/programów/projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk), w tym: • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, • gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, • aktualizowanie danych, • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, • zestawianie, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc).
 • Zadanie 2. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów w zakresie analiz makroekonomicznych i prognoz: • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej, • przygotowanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc.
 • Zadanie 3. Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania, tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz.
 • Zadanie 4. Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa: • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, • opiniowanie/uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dot. współpracy międzynarodowej, • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), • wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).
 • Zadanie 5. Realizowanie badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie): • bieżąca współpraca z wykonawcą badania, • weryfikowanie raportu końcowego z badania.
 • Zadanie 6. Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP): • opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie statystyki i analizy danych
 • znajomość zagadnień w zakresie ekonomii, w szczególności bieżąca sytuacja gospodarcza Polski i krajów UE, bieżące relacje gospodarcze krajów UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia w zakładce O Ministerstwie lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 262 98 48.

Główny specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna