Główny specjalista
Wrocław
Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych
w Wydziale Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele),
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek posiada dwie windy,
- drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie we współpracy z odpowiednimi komórkami w Głównym Urzędzie Statystycznym dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym rejestrów czynności, rejestrów kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
 • Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązującego prawa - krajowego i Unii Europejskiej lub państw członkowskich UE o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych (w tym w zakresie obsługi incydentów dotyczących podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych) z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi statystyki publicznej oraz z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie danych osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą
 • Wydawanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków prowadzonych działań dla ochrony danych oraz monitorowanie realizacji ochrony danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe (prawnicze)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji do prowadzenia analiz
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Word, MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informatycznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.

  Z dopiskiem - Oferta nr 1/5/2019

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem
o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 395.

Główny specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna