Główny specjalista
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw współpracy międzynarodowej
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy międzynarodowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1. Praca w siedzibie Urzędu.
2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
3. Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe.

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej wynikającej z przepisów prawa oraz obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych, w tym przygotowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzoną współpracą międzynarodową w celu rozwinięcia współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska.
 • Inicjowanie i przygotowywanie spotkań związanych ze współpracą przygraniczną, transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz udział w tych spotkaniach w celu poszerzania, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzynarodowych w tym zakresie.
 • Udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach związanych z ochroną środowiska w zakresie spraw międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń i rozwinięcia wiedzy w zakresie ochrony środowiska na płaszczyźnie międzynarodowej.
 • Udział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących podejmowanych form współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska w celu jak najlepszego prezentowania przygotowywanego materiału informacyjnego do wynikających potrzeb.
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji teleadresowej podmiotów zagranicznych w celu potrzymania kontaktów i koordynowania działań w zakresie współpracy międzynarodowej.
 • Przygotowywanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością w celu efektywniejszego zarządzania inspektoratem na poziomie standardów europejskich.
 • Przygotowywanie komunikatów i wystąpień dotyczących prowadzonej przez wojewódzki inspektorat współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska w celu określenia i prezentacji stanowiska inspektoratu.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej wojewódzkiego inspektoratu w zakresie ochrony środowiska w celu analizy i zapewnienia aktualnych informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe - kierunek: stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, chemia
 • Szkolenie w zakresie ochrony środowiska
 • Szkolenie w zakresie systemu zarządzania jakością
 • Szkolenie w zakresie dyplomacji
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających szkolenie w zakresie ochrony środowiska
 • Kopie dokumentów potwierdzających szkolenie w zakresie systemu zarządzania jakością
 • Kopie dokumentów potwierdzających szkolenie w zakresie dyplomacji
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "Nabór- współpraca międzynarodowa”
• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
• Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
• Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69

Główny specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna