Główny specjalista
Słupsk
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

praca przy monitorze w pozycji siedzącej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • praktyczne stosowanie przepisów prawa o zamówieniach publicznych w działalności urzędu
 • planowanie zamówień publicznych w urzędzie- sporządzanie planu zamówień publicznych
 • prowadzenie obsługi administracyjnej komisji przetargowych
 • sporządzanie i kontrola dokumentacji zamówień publicznych realizowanych w urzędzie
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów dotyczących procedur zamówień publicznych,
 • przyjmowanie środków ochrony prawnej oraz prowadzenie postępowania odwoławczego w zakresie przypisanym zamawiającemu
 • dokumentowanie i rejestrowanie postępowań przetargowych
 • prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • staż pracy w administracji rządowej co najmniej 5 lat
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale zamówień publicznych co najmniej 5 lat
 • doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych powyżej progu wartości przewidzianej przepisami art.11 ust.8 ustawy prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Główny specjalista

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna