Główny specjalista
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw kontroli
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety).
Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres (zagrożenie wynikające z naciskiem grup przestępczych oraz korupcją). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie protokołów z kontroli, przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego dot. decyzji wydawanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz załatwianie wniosków o interwencję,
 • przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli i prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną.
 • nadzór merytoryczny nad pracownikami o krótkim stażu pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy kontrolnej w obszarze ochrona środowiska,
 • dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • dobra znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów,
 • analityczne myślenie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków
  Dziennik Podawczy - Kancelaria

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych
oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
- Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” oraz „dokumenty i oświadczenia dodatkowe”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
- Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
- Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
- Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
- Proponowane wynagrodzenie: od 3100 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna