Główny programista
Katowice
Urząd Statystyczny w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny programista do spraw obsługi informatycznej
w Ośrodku Projektowania i Baz Danych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Krajowe wyjazdy służbowe (szkolenia, spotkania) / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Praca w budynku czterokondygnacyjnym / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie i prowadzenie prac projektowo-programistycznych w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji wyznaczonych zadań
 • Opracowywanie ogólnopolskich informacji wynikowych z badań statystycznych w celu analizy i prezentacji
 • Zapewnienie obsługi technologicznej systemów w celu dotrzymania terminowości i prawidłowości badań
 • Wykonywanie zleceń dla wydziałów branżowych w celu poprawnego ich funkcjonowania
 • Testowanie utworzonego oprogramowania w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy systemów informatycznych
 • Archiwizowanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia dostępu do danych archiwalnych
 • Przygotowywanie ogólnopolskich zbiorów danych dla Banku Danych Lokalnych z zakresu prowadzonych prac projektowo-programistycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub matematyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze tworzenia oprogramowania
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • rzetelność
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • znajomość języków programowania
 • znajomość MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Owocowa 3
  40-158 Katowice
  z dopiskiem oferta nr 51/2018

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu http://katowice.stat.gov.pl/informacje-o-urzedzie/ochrona-danych-osobowych/ lub są udostępniane każdej zainteresowanej osobie po złożeniu wniosku w tym zakresie na adres: Aplikuj .
Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu – test wiedzy/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja
o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.

Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-212.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny programista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna