Główny księgowy
Golub-Dobrzyń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw księgowości i kadr
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Warunki pracy

- praca siedząca przy komputerze,
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy posiadający windę, odpowiednio dostosowana toaleta dla
osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych, budżetowych i merytorycznych oraz terminowe ich przekazywanie
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowym
 • odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • zarządzanie dokumentacją księgowo-finansową
 • odpowiedzialność za prawidłowość naliczenia zobowiązań w ramach osobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • odpowiedzialność za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej
 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego INFOCOMP
 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość programów: Budżet, Płatnik, MS Word, MS Excel
 • odpowiedzialność
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ( tylko w przypadku złożenia cv wraz ze zdjęciem)
 • Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Dokument potwierdzający znajomość obsługi progaramu finansowo-księgowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca 2019r.

Główny księgowy

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna