Główny księgowy
Opole
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej
Wydział Główny księgowy

Warunki pracy

• praca biurowa
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• wyjazdy służbowe krajowe,
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek wyposażony w windę. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę rachunkowości) oraz wycenę aktywów i pasywów
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków (również w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy pomocowych), poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki oraz nadzór nad ich realizacją;
 • Kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych, np. ZUS;
 • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych;
 • Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności;
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych, np. System Bankowości Elektronicznej NBE, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o rachunkowości; o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomośc przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; sprawozdawczości budżetowej; przepisów podatkowych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa)
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
 • znajomość programu "enbepe", "TREZOR", "PŁATNIK"
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy;
 • umiejętnośc obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu Microsoft Office;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • nieskazanie prawomocne za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytuacji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestepstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzeni ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • przeszkolenie z zakresu obsługi fanansowo-księgowej;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczenstwa do dokumentów niejawnych o klauzuli "poufne"
 • znajomość przepisów kpa oraz przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość programu "ProgMan"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Firmowa 1
  45-594 Opole
  lub osobiście w siedzibie RDOŚ w Opolu, III piętro, sekretariat pok. 4.31A

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
¬- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
-¬ sprawdzian wiedzy lub umiejętności.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
¬¬wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.opole.rdos.gov.pl w zakładce Praca)
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
¬- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/4526 254; 77/4526 248


Główny księgowy

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna