Główny księgowy
Tczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie.
Udział w szkoleniach oraz reprezentacja Urzędu.
Praca przy komputerze.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach,brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz wydatków budżetowych jednostki
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie listy płac pracowników PIW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 • dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 • obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)
 • windykacja należności, sporzadzanie tytułów wykonawczych i upomnień
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych
 • kierowanie zespołem ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i księgowości
 • spełnienie warunków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego Finanse Premium, programu kadrowo-płacowego AGA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowana płaca zasadnicza to 2764 zł brutto.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane .
Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych zostaną odrzucone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie przeprowadzony test z wiedzy niezbędnej na stanowisku Głównego Księgowego.
Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny księgowy

Tczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna