Główny księgowy
Warszawa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Dyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

● praca biurowa w siedzibie urzędu
● użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
● wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
● brak windy
● stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
● pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
● stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i organizacja pracy Wydziału, nadzór merytoryczny pracy podległych pracowników w celu zapewnienia kompletności danych księgowych i finansowych
 • Wykonywanie zadań głównego księgowego dysponenta drugiego i trzeciego stopnia w NDAP
 • Prowadzenie rachunkowości NDAP oraz zapewnienie obsługi bankowej i kasowej urzędu
 • Nadzór nad prowadzonymi ewidencjami i przygotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych dysponenta drugiego i trzeciego stopnia w NDAP oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie
 • Nadzór nad prowadzeniem wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, rozliczeniami z ZUS i US
 • Koordynacja procesu opracowania planu jednostki. Przygotowywanie planów rzeczowo – finansowych dysponenta drugiego oraz trzeciego stopnia w NDAP oraz przygotowywania informacji o stanie realizacji wydatków w celu udostępnienia bieżącej informacji na potrzeby kierownictwa oraz kontroli zewnętrznych. Przygotowywanie projektów planów oraz planów dochodów i wydatków realizowanych przez dysponenta drugiego oraz trzeciego stopnia w NDAP oraz planów zbiorczych
 • Nadzór nad terminowym realizacją zobowiązań jednostki, odprowadzeniem dochodów oraz ustalaniem należności NDAP. Dokonuje bieżących i okresowych analiz wykonania planu
 • Opracowywanie procedur w zakresie prowadzonej polityki rachunkowości i nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania finansowo-księgowego, prowadzonymi ewidencjami oraz kontrola w zakresie spełnienia wymogów nałożonych ustawą o rachunkowości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
<br>lub spełnienie jednego z innych warunków wynikających z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych: warunek 1: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, warunek 2: wpisanie do rejestru biegłych rewidentów, warunek 3: posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • znajomość ustawy o racunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość obsługi programów księgowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (Excel, Word)
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność obsługi elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru biegłych rewidentów
 • kopia dokumentu certyfikatu księgowego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
● proces naboru składa się z III etapów;
etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
● zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością
● NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
● kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem
● oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od chwili zatrudnienia wybranego kandydata
● dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624

Główny księgowy

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna