Główny księgowy
Głogów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Księgowość i kadry

Warunki pracy

Praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze komputerowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej inspektoratu z pełną obsługą finansowo-księgową,
 • obsługa kadrowa i płacowa jednostki,
 • sporządzanie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • sporządzanie bilansu rocznego,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość programu Płatnik i programów do księgowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
  ul. Sikorskiego 21
  67-200 Głogów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Głogowie" w sekretariacie inspektoratu.
Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Główny księgowy

Głogów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna