Główny księgowy
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw prowadzenie ewidencji księgowej Pinb Zgierz
Pinb Zgierz

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu na 4 piętrze , budynek wyposażony w windę, budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych
 • kontrola zgodności operacji finansowych z planem finansowym
 • kompletowanie i opisywanie dokumentów dotycząych zdarzeń gospodarczych i finansowych
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej
 • realizowanie wydatków i dochodów budżetowych
 • rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie list płac
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • rozliczenia z ZUS
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • obsługa funduszu socjalnego
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez PINB
 • prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • komunikatywność
 • systematyczność
 • znajomość programów informatycznych niezbędnych o pełnienia ww. funkcji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie , że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Termin zatrudnienia 01-08-2019 r. Telefon 427190814

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: synerigiaconsulting.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO .
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Główny księgowy

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna