Główny księgowy
Golub-Dobrzyń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca siedząca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie planów oraz sprawozdań finansowych, budżetowych i merytorycznych oraz terminowe ich przekazywanie
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczo-finansowych z planem finansowym
 • odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • zarządzanie dokumentacją księgowo-finansową
 • odpowiedzialność za prawidłowość naliczenia zobowiązań w ramach osobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • odpowiedzialność za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej
 • prowadzenie spraw kadrowych Inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych przepisów dotyczących jednostek budżetowych
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się programami księgowymi PŁATNIK, program finansowo-księgowy INFOCOMP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
  ul. dr J.G. Koppa 1a
  87-400 Golub-Dobrzyń
  z dopiskiem "Oferta pracy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Z osobami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zatrudnienia - 1 kwiecień 2019r.

Główny księgowy

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna