Główny księgowy
Garwolin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

Warunki pracy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu.
Warunki pracy:
1) praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej,
2) praca przy monitorze komputerowym do 4 godzin dziennie,
3) praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
4) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
5) warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.
Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzenie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej,
 • sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych,
 • rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, delegacji itp.,
 • naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS, ewidencja i rozliczenia podatkowe /deklaracje PIT-4R, PIT-11/,
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS, podatkowej oraz ewidencji list płac oraz kart wynagrodzeń,
 • dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności i kompletności dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji pracowniczej oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, PUP, ZUS, US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie spełnia jeden z poniższych warunków:
<br>a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
<br>b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
<br>c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów,
<br>d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
<br>
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnianiu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny księgowy

Garwolin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna