Główny księgowy
Olkusz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Sekcja ds. Finansów

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30, praca w siedzibie urzędu,
- wyjazdy służbowe i szkolenia.
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, niszczarka,
- praca na pierwszym piętrze,
- budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych
- toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie księgowości kont analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy.
 • Analiza dochodów i wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Nadzór nad naliczaniem i sporządzaniem list wynagrodzeń i należności
 • Kontrola wydatkowania środków publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.
 • Opracowywanie i nadzór nad realizacją planu finansowego komendy.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Wykształcenie: średnie / wyższe zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

1. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 3000 zł brutto (1 etat).
2. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
3. Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.
4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem
i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w KP PSP w Olkuszu”.
5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone kandydatom, którzy o to zawnioskują.
7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, przy al. 1000-lecia 2C (na parterze i I piętrze budynku), stronie internetowej http://www.psp.olkusz.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Olkuszu, w terminie do 2 tygodni od wpływu wszystkich aplikacji.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 641 40 08 wew. 104 .
9. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje ważny dokument potwierdzający jego tożsamość. Brak dokumentu stwierdzającego tożsamość powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
10. Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
11. Listy kandydatów po kolejnych etapach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, stronie internetowej http://www.psp.olkusz.pl oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KP PSP w Olkuszu.
12. Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona na stronie Urzędu Służby Cywilnej:Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.
13. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko Głównego Księgowego podejmie Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu.
14. Nad całością naboru czuwa Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją Nr 169/2019 przez Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru w celu zatrudnienia członka korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu.
Urząd Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ETAPY PRZEPROWADZENIA NABORU

1. Komisja rekrutacyjna przyzna każdemu z kandydatów numer identyfikacyjny, zgodnie z którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, który należy odebrać osobiście w sekretariacie KP PSP w Olkuszu w godzinach pracy urzędu.
2. Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określonych w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
3. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o finansach publicznych, rachunkowości, służbie cywilnej. w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszego etapu naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Po ww. etapach komisja wyłania pięć najlepszych kandydatur, które zostają przedstawione komendantowi.
6. Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur.

Główny księgowy

Olkusz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna