Główny księgowy
Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości Inspektoratu  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Inspektoratu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację  ,
 • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • naliczanie wynagrodzeń,  składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz  prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów  ZUS,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków,
 • prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania  składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • nadzorowanie ściągalności dochodów budżetowych, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Spełnia jeden z poniższych warunków;
<br>- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
<br>- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,
<br>-  jest wpisana  do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>-  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8
  59-900 Zgorzelec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 10 stycznia 2019 r. do godziny  15:00   w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, lub  przesłać pocztą na adres:
59-900 Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8
z  dopiskiem: dotyczy naboru  na stanowisko Głównego Księgowego.
Oferty,  które wpłyną do PINB po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina  wpływu do Inspektoratu.

O dopuszczeniu  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PINB Zgorzelec.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próbny nie przekraczający trzech  miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Główny księgowy

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna