Główny księgowy
Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy do spraw obsługi księgowo-finansowej
w zespole ds. kadrowo-księgowych

Warunki pracy

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze w budynku bez windy
- stres związany z wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu pracy i Ustawy o służbie cywilnej
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • zapewnienie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu jednostki oraz jego zmian
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • lub wykształcenie wyższe ekonomiczne z co najmniej 3-letnią praktyką w księgowości
 • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem.
Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko głównego księgowego w zespole ds. kadrowo-księgowych".
Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94

Główny księgowy

Wołomin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna