Główny księgowy
Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na prowadzeniu księgowości jednostki. Praca przy komputerze około 4 godzin dziennie, polegająca głównie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu z ZUS, prowadzenie spraw kadrowych, dokonywaniu przelewów firmowych, akceptowaniu kwot do wypłat oraz czynności wspomagających zarządzanie jednostką.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości).
 • Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
 • Odpowiedzialność za rozliczanie inwentaryzacji aktywów Inspektoratu, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Inspektoratu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS).
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość zasad księgowości w zakresie jednostek budżetowych.
 • Umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr.
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania jednostką budżetową.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
  ul. Grunwaldzka 5
  32-500 Chrzanów
  Dziennik podawczy (w godzinach pracy inspektoratu)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
W ciągu tygodnia od upływu terminu składania dokumentów kandydaci spełniający kryteria naboru oraz zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby nie spełniające kryteriów naboru lub nie zakwalifikowane do dalszego etapu naboru nie będą w żaden sposób informowane o odrzuceniu ich kandydatury.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zbadany zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku głównego księgowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 32 753 87 05.

Główny księgowy

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna