Główny księgowy
Chełm
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Warunki pracy

- praca biurowa i przy komputerze,
- wyjazdy szkoleniowe,
- samochód służbowy,
- praca na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list płac i przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo-księgowym,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami oraz prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • opracowywanie projektu i realizacja budżetu Inspektoratu oraz sporządzanie rocznego bilansu,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu finansów i budżetu jednostki,
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunku bankowego Inspektoratu,
 • terminowe rozliczanie zobowiązań pieniężnych,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu,
 • prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości
 • wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych z aktami wykonawczymi,
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy lub inne formy nabycia wiedzy w wymaganym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Inspektoratu przez okres 5 dni roboczych od daty ukazania się informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko, po czym dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 sierpień 2019 r.

Główny księgowy

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna