Główny księgowy
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych (WBF)

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wymaga dobrej komunikatywności. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, niszczarka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników WBF
 • Odpowiedzialność za obieg dokumentów księgowych
 • Odpowiedzialność za opracowywanie i realizację planów finansowych wydatków i dochodów
 • Nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej z uwzględnieniem układu zadaniowego
 • Kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, NBP)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - spełniające jeden z poniższych warunków:
<br>• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
<br>• ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
<br>• posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
<br>• posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania i negocjacji
 • Samodzielność, sumienność i dokładność
 • Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia. Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.

Główny księgowy

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna